Information

MỤC LỤC


A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B.NỘI DUNG
2
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG 2
1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ. 2
2. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 3
3. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. 4
4. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. 8
5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 10
5.1 Luật đầu tư. 10
5.2. Ôn định chính trị. 10
5.3. Cơ sở hạ tầng. 10
5.4. Đặc điểm thị trường của nước nhận vốn. . 10
5.5. Khả năng hồi hương của vốn 11
5.6. Chính sách tiền tệ. 11
5.7. Các chính sách kinh tế vĩ mô. 11
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 1998-2010 12
1. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1998-2010 12
1.1 Thời kỳ 1998-2000 12
1.2 Thời kỳ 2001-2005 12
1.3 Thời kỳ 2006-2010 12
2. Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự phát triển kinh tế của Viêt Nam. 13
2.1 tác động tích cực 13
2.2. Mặt hạn chế: 18
3. Những tồn tại của hoạt động đầu tư nước ngoài 19
3.1 Chính sách pháp luật chưa hoàn thiện 19
3.2 Nguồn thu hút vốn hẹp 20
3.3 Cơ cấu đầu tư chưa hợp lí. 20
3.4. Về hình thức đầu tư. 20
3.5. Về chuyển giao công nghệ. 21
3.6. Hiệu quả đầu tư chưa cao và không đồng đều. 21
3.7 Những tồn tại khác 21
4. Triển vọng của hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 22
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CÓ HIỆU QUẢ 24
1. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. 24
1.1 Các nước Asean 24
1.2 Trung quốc 27
2. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. 28
2.1 Các giải pháp trước mặt 28
2.2 Các giả pháp lâu dài. 30
2.2.1 Phát triển nguồn nhân lực. 30
2.2.2 Cải thiện môi trường pháp lí về đầu tư. 33
2.2.3 Xúc tiến và lựa chọn đối tác đầu tư. 34
2.2.4 Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. 36
2.2.5 Giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 36
2.2.6 Xây dựng bộ máy nhà nước các cấp quản lí đầu tư nước ngoài mạnh về mọi mặt. 37
C. KẾT LUẬN 39
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
40
Tài liệu