Information

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VẤN ĐỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP
4
1. Một số khái niệm cơ bản 4
4. Đặc điểm, nguyên tắc vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 9
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12
I. Các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà Nội 12
1.Vị trí : 12
2. Chính trị : 12
3. Kinh tế-Xã hội : 13
II. Thực trạng vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp 15
1. Thực trạng người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 15
2. Tình trạng hạ tầng cơ sở của nhà ở cho người thu nhập thấp 15
3. Thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp 16
4. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp 22
5. Những vấn đề đặt ra cần tháo gỡ, cần giải quyết trong thời gian tới 24
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP 26
1. Phương hướng
26
2. Các giải pháp cơ bản phát triển thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp hiện nay. 27
3. Một số kiến nghị 33
KẾT LUẬN 35
Danh mục tài liệu tham khảo 3
7

Tài liệu