Information

Phần I: Đặt vấn đề
Nền tảng khoa học của một Sáng kiến kinh nghiệm bao giở cũng phải dựa trên những tiền đề xuất phát để tìm ra cái mới, đặc biệt là khoa học xã hội nhân văn. Vậy nền tảng của Sáng kiến kinh nghiệm là gì ?. Đó chính là cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, cụ thể đó là những quan điểm, tư tưởng là thế giới quan và phương pháp luận khoa học được thể hiện ở đường lối, chính sách, kế hoạch, chương trình, giải pháp có tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo. Đó còn là tư tưởng dạy và học môn GDCD lớp 7 Trường THCS Tứ Dân đang diễn ra, đòi hỏi một cách cấp thiết ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên, ngành giáo dục và đào tạo Khoái Châu, trường THCS Tứ Dân phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục công dân ở trường THCS, đặc biệt là chất lượng giáo dục công dân lớp 7 hiện nay.
Tài liệu