Information

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
I. Một số vấn đề chung về quản lý

1. Khái niệm 3
1.1. Khái niệm về quản lý 3
1.2. Chức năng của quản lý 3
1.3. Phương pháp quản lý 4
II. Đại cương về quản lý nhà nước về đất đai
1. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai 5
2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 7
2.1 Ban hành câc văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó 7
2.2 Xác định địa giới hành chính lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính 9
2.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch đất 11
2.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13
2.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 14
2.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa giới địachính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15
2.7 Thống kê, kiểm kê đất đai 16
2.8 Quản lý tài chính về đất đai 17
2.9 Quản lý và phát triển thị truờng quyền sử dụng đất trong thị truờng bất động sản 18
2.10 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất 19
2.11 Thanh tra, kiểm tra việc tranh chấpcác quy định pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 19
2.12 Giải quyết tranh chấp về đất đa,giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý đất đai 20
2.13 Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 21
3. Đối tượng của quản lý nhà nước về đất đai 21
3.1. Các chủ thể quản lý và sử dụng đất đai 22
3.2 Đất đai 23
III. Lý luận chung về đất đai
1. Phân loại đất đai 23
2. Phương pháp quản lý nhà nước về đất đai 24
2.1. Các phương pháp thu thập thông tin về đất đai 24
2.2. Các phương pháp tác động đến con người trong quản lý đất đai 25
3. Các công cụ quản lý nhà nước về đất đai 26
3.1. Công cụ pháp luật 26
3.2. Công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 26
3.3. Công cụ tài chính 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT TẠI HUYỆN TIÊN DU GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
I. Giới thiệu khái quát về đk tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tiên Du

1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 29
1.1.Điều kiện tự nhiên 29
1.2 Các nguồn tài nguyên 30
2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 31
2.1 Lợi thế 31
2.2 Hạn chế 32
II. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
1. Tăng trưởng kinh tế 32
2. Chuyển dịch kinh tế 33
3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 33
3.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp 33
3.2 Ngành lâm nghiệp 34
4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 35
4.1 Dân số và sự phân bố dân cư 35
4.2 Lao động, việc làm 36
III. Tình hình quản lý sử dụng đất đai và tiềm năng đất đai
1. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai 37
1.1.Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai. 37
1.2.Công tác quản lý đất đai theo địa giới hành chính 38
1.3.Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính 38
1.4.Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp GCNQSDĐ 38
1.5.Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 38
1.6.Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo 39
2. Hiện trạng sử dụng đất đai 39
2.1. Đất nông nghiệp 40
2.2. Đất phi nông nghiệp 42
2.3. Đất chưa sử dụng 44
3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của việc sử dụng đất 45
3.1. Cơ cấu sử dụng đất 45
3.2. Hiệu quả sử dụng đất 46
3.3. Những tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất 46
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN TIÊN DU
I. Các giải pháp về chính sách và quản lý

1. Về chính sách 48
2. Về quản lý và sử dụng đất đai 48
II. Một số giải pháp kỹ thuật
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu