Information

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC BẢNG BIỂU
GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ODA

1. Khái niệm
2. Đặc điểm, vai trò của nguồn vốn ODA
2.1 Đặc điểm của nguồn vốn ODA
2.2 Vai trò của nguồn vốn ODA với các quốc gia trên thế giới
3. Phân loại nguồn vốn ODA
4. Quá trình phát triển và xu hướng vận động của ODA trên thế giới
5. Quá trình hình thành và phát triển của ODA tại Việt Nam
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
1. Thức trạng thu hút và sử dụng ODA tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010
1.1 Thực trạng thu hút nguồn vốn ODA theo giá trị nguồn vốn
1.2 Thực trạng thu hút nguồn vốn ODA theo nhà tài trợ
1.3 Về công tác ngoại giao giữa Việt Nam với các nước tài trợ
2. Thực trạng sử dụng vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010
3. Đánh giá về tình hình thu hút và sử dụng ODA tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010
3.1 Những kết quả đạt được
3.2 Một số hạn chế còn tồn tại
3.3 Nguyên nhân
CHUƠNG III - CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010
1. Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010
1.1 Về chính sách thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA
1.2 Về công tác đối ngoại với các đối tác viện trợ
2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010
2.1 Đối với công tác chuyên môn
2.2 Đối với quá trình quy hoạch phát triển và kế hoạch phân bổ vốn ODA
2.3 Đối với công tác giải ngân nguồn vốn ODA
2.4 Đối với công tác tổ chức các Ban Quản lý dự án ODA
2.5 Đối với công tác phân cấp quản lý
2.6 Đối với công tác điều hành quản lý nguồn vốn ODA
2.7 Đối với công tác khai thác kết quả của các dự án ODA
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu