Information
MỤC LỤC
I.Giới thiệu chung 1
II.Những biểu hiện của Văn hoá doanh nghiệp trong công ty cổ phần sữa
Việt Nam Vinamilk
2
1 - Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 2
1.1/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2
1.2/Cơ cấu tổ chức 3
1.3/Hoạt động kinh doanh 3
1.4/Nhãn hiệu ,logo ,khẩu hiệu 5
1.5/Hoạt động xã hội 6
2 - Những giá trị được tuyên bố 7
2.1/Triết lý kinh doanh 7
2.2/Mục tiêu 7
2.3/Tầm nhìn 7
2.4/Cam kết cho tương lai 7
2.5/Chính sách chất lượng 8
3 - Bí quyết thành công 8
3.1/Tiên phong mở đường 8
3.2/Phát huy nội lực 9
3.3/Bắt tay với các Tập đoàn lớn 9
III. Kết luận 10
Tài liệu