Information

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 4
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8
1.3.1 Cơ cấu tổ chức 8
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, mối liên hệ các phòng ban 9
1.3.2.1 Hội đồng quản trị 9
1.3.2.2 Ban Giám đốc 10
1.3.2.3 Phòng tổ chức – hành chính 10
1.3.2.4 Phòng kế toán – tài vụ 10
1.3.2.5 Phòng kinh doanh 10
1.3.2.6 Phòng xuất nhập khẩu 11
1.4. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu 11
2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 15
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại đơn vị 18
2.2.1 Chính sách kế toán chung 18
2.2.2 Vận dụng chế độ chứng từ kế toán 18
2.2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 21
2.2.4. Vận dụng sổ sách kế toán 23
2.2.5. Vận dụng tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 25
2.3. Khái quát những phần hành kế toán chủ yếu tại công ty 26
2.3.1. Phần hành tiền 27
2.3.1.1 Tiền mặt 27
2.3.1.2. Tiền gửi Ngân hàng 29
2.3.2. Phần hành tiền lương 31
2.3.3. Phần hành hàng tồn kho 33
2.3.4. Phần hành Tài sản cố định 35
2.3.5. Phần hành mua hàng và thanh toán với người bán 37
2.3.6.Phần hành bán hàng và thanh toán với khách hàng 38
2.3.7. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 38
Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh 40
2.4 Thực tế tổ chức kế toán quá trình bán hàng và thanh toán với khách hàng tại công ty TNHH Ngân Hạnh 41
3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
3.1. Nhận xét về tổng quan công ty TNHH Ngân Hạnh 56
3.2. Nhận xét về công tác tổ chức bộ máy kế toán 57
3.2.1. Ưu điểm của công tác kế toán 57
3.2.2. Những hạn chế của công tác kế toán và một số kiến nghị 58
KẾT LUẬN

Tài liệu