Information

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo kiến tập kế toán
I.Tổng quan đơn vị thực tập

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 6
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 10
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 11
1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh : 16
1.4.1 Hệ thống các Xí nghiệp và các Xưởng: 16
1.4.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất 17
II. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại xí nghiệp :
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán : 20
2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại đơn vị : 22
2.3 Khái quát phần hành chủ yếu trong đơn vị 25
2.3.1. Kế toán tài sản cố định. 25
2.3.1.1. Đặc điểm 25
2.3.1.2. Tính giá tài sản cố định 26
2.3.1.3. Phương pháp khấu hao 26
2.3.1.4.Tài khoản sử dụng 26
2.3.1.5.Chứng từ, sổ sách sử dụng 26
2.3.1.6. Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách TSCĐ 27
2.3.2.Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 28
2.3.2.1. Khái niệm 28
2.3.2.2 Các hình thức trả lương trong công ty 28
2.3.2.3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 31
2.3.2.4. Tài khoản sử dụng 31
2.3.2.5. Chứng từ sổ sách sử dụng 31
2.3.2.6. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế tóan tiền lương và bảo hiểm 32
2.3.3.Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 33
2.3.3.1. Khái niệm 33
2.3.3.2. Hình thức thanh toán 33
2.3.3.3. Doanh thu từ các hoạt động 33
2.3.3.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 34
2.3.3.5.Tài khoản sử dụng 34
2.3.3.6. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh 34
2.4- Tình hình thực tế công tác kế toán NVL công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam. 36
2.4.1- Công tác tổ chức quản lý chung về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 36
2.4.1.1- Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. 36
2.4.1.2 Công tác quản lý chung về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 37
2.4.2. Thủ tục xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thành Nam. 39
2.4.2.1 Thủ tục nhập kho vật tư. 39
2.4.2.2. Thủ tục xuất kho vật tư. 40
2.4.2.3. Hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ. 40
2.4.2.4. Quá trình ghi chép ở kho kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 41
2.4.2.5. Trình tự ghi sổ tại phòng kế toán. 47
III. Nhận xét đánh giá :
3.1 Tổng quan về đơn vị : 51
3.2 Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán : 51
3.2.1 Ưu điểm : 51
3.2.2.Tồn tại : 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Tài liệu