Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM MINH HOA 3
1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH &VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
.
1.1. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của công ty. 3
1. 2. Quá trình phát triển và một số thành tựu đã đạt được của công ty 3
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 6
2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 7
3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 8
3.1. Khái quát mô hình bộ máy quản lý của công ty 8
3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 9
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 11
1.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán 11
1.2. Mô hình của bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận. 12
1.2.1. Sơ đồ kế toán 12
1.2.2. Chức năng của từng bộ phận 12
2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 14
2.1. Đặc điểm chính sách kế toán áp dụng. 14
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán 15
2.3.Đặc điểm vận dụng chế độ tài khoản kế toán 16
2.4.Đặc điểm vận dụng chế độ sổ sách kế toán. 21
2.5. Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 24
3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY. 25
3.1.Kế toán vốn bằng tiền 25
3.1.1.Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền tại công ty. 25
3.1.2. Tài khoản, chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng. 25
3.2. Kế toán tài sản cố định: 26
3.2.1 Đặc điểm kế toán tài sản cố định tại công ty. 26
3.2.2. Tài khoản sử dụng: 27
3.2.3 Chứng từ sử dụng:. 27
3.2.4 sổ sách sử dụng. 28
3.3. Mua hàng và thanh toán với nhà cung cấp. 28
3.3.1. Đặc điểm kế toán mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty. 28
3.3.2. Chứng từ sử dụng: 30
3.3.3. Tài khoản sự dụng: 30
3.3.4. Sổ kế toán sử dụng: 30
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 32
3.4.1. Đặc điểm hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 32
3.4.2.Tài khoản sử dụng : 32
3.4.3. Chứng từ sử dụng: 32
3.4.4. Sổ kế toán sự dụng. 33
4. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 33
4.1.Kế toán bán hàng 34
4.1.1.Kế toán hàng hoá và giá vốn hàng bán. 35
4.1.2.Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 43
4.1.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH TM Minh HOA 59
4.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 64
4.2.1 Đặc điểm kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Minh Hoa 64
4.2.2 )TK sự dụng trong hạch toán 65
4.3.2. Trình tự hạch toán và sổ kế toán áp dụng 66
4.3. Kế toán thuế GTGT 69
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM MINH HOA.
1.Đánh giá thành tựu đạt được trong hoạt động SXKD và công tác kế toán tại cty TNHH TM Minh Hoa. 76
2. Một số tồn tại và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và kế toán tại công ty TNHH TM Minh Hoa. 78
KẾT LUẬN 83

Tài liệu