Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG EXIMBANK 3

1.1 Khái quát về ngân hàng Eximbank 3
1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức 6
1.1.3. Sản phẩm cung ứng 8
1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Eximbank 9
1.2.1 Hoạt động huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư 9
1.2.2 Hoạt động tín dụng 9
1.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK 12
2.1. Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Eximbank 12
2.1.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C nhập khẩu. 12
2.1.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C xuất khẩu. 17
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Eximbank 19
2.3 Thực trạng rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Eximbank 22
2.3.1. Ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 22
2.3.2. Rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Eximbank 24
2.3.2.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro thường gặp 24
2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 32
2.3.3.1. Về phía ngân hàng 32
2.3.3.2. Các nguyên nhân từ phía khách hàng 33
2.3.3.3. Các nguyên nhân khách quan 34
2.4. Thực trạng rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Eximbank 35
2.4.1. Rủi ro trong thanh toán hàng xuất khẩu 35
2.4.2. Rủi ro trong thanh toán hàng nhập khẩu 37
2.4.3 Thực trạng quản lý rủi ro tại Eximbank 40
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK 43
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Eximbank 43
3.1.1 Định hướng chung 43
3.1.2 Định hướng trong hoạt động thanh toán quốc tế 44
3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng eximbank 45
3.2.1. Các giải pháp đối với khách hàng Các giải pháp từ phía khách hàng 45
3.2.1.1. Phối hợp với bộ phận tín dụng nhằm nâng cao công tác kiểm tra, phân tích và đánh giá khách hàng. 45
3.2.1.2. Tăng cường chất lượng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng. 46
3.2.1.3. Ngân hàng và khách hàng cùng tham gia việc kiểm tra bộ chứng từ 47
3.2.1.4. Phát triển hoạt động marketing thu hút khách hàng mới, và phân loại giữa khách hàng truyền thống và khách hàng mới. 47
3.2.2. Cải tiến quy trình xử lý nghiệp vụ 48
3.2.2.1. Đối với L/C nhập khẩu 48
3.2.2.2. Đối với L/C xuất khẩu 50
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thanh toán tín dụng chứng từ 50
3.2.3.1. Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực 50
3.2.3.2. Giải pháp về chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức cán bộ nhân viên 51
3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ 53
3.2.5 Những tình huống rủi ro thực tế thường gặp và biện pháp 56
3.2.5.1 LC nhập khẩu 56
3.2.5.2 L/C xuất khẩu 59
3.3. Một số kiến nghị đối với chính phủ và các cơ quan liên quan 61
3.3.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu bằng các phương thức thanh toán nói chung và bằng phương thức L/C nói riêng. 61
3.3.2. Tạo ra sự phối hợp giữa các ban ngành có liên quan cùng với các ngân hàng thương mại, và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhâp khẩu. 62
3.3.3. Hoàn thiện và đổi mới chính sách thúc đẩy, xúc tiến xuất nhập khẩu tạo điều kiện cho giao dịch thanh toán quốc tế. 63
DANH MỤC THAM KHẢO 64


Tài liệu