Information
MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2

1. Giới thiệu chung 2
2 .Các lĩnh vực hoạt động chính: 3
3 .Sản phẩm và các thành tích đạt được: 4
II. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.Đối thủ cạnh tranh 5
2. Quy mô thị trường 7
3. Khách hàng 8
III .PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA DOANH NGHIỆP 9
1.Thể chế chính trị, pháp luật: 10
2. Các yếu tố kinh tế 11
3.Văn hóa xã hội 13
4. Công nghệ 14
5. Hội nhập nền kinh tế 15

Tài liệu