Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. 3

1. Định nghĩa môi trường, ô nhiễm môi trường. 3
2. Các dạng ô nhiễm môi trường chính 4
2.1. Ô nhiễm môi trường đất 4
2.2 Ô nhiễm môi trường nước 4
2.3. Ô nhiễm không khí 5
3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường 5
3.1 Đối với sức khỏe con người 5
3.2. Đối với hệ sinh thái 6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ ẢNH HẬU QUẢ CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN ĐỜI SỐNG. 7
1. Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp ở Việt Nam 7
2. Hậu quả: 11
2.1 Đối với hệ sinh thái 11
2.2 Đối với sức khỏe con người 12
CHƯƠNG III: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA. 13
1. Nguyên nhân: 13
2. Giải pháp: 14
Kết luận 17
Danh mục tài liệu tham khảo: 18

Tài liệu