Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
1.Tính cấp thiết của đề tài : 1
2. Mục đích của việc nghiên cứu: 1
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 1
4. Kết cấu của bài tiểu luận: 1
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐẾN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ 3
Hướng phân tích :
1.Tổng quan về quá trình tự do hóa thương mại 3
1.1 Tự do hóa thương mại là gì 3
1.2 Vai trò của tự do hóa thương mại 3
2. Tổng quan về dịch vụ du lịch quốc tế 5
2.1. Khái niệm về dịch vụ 5
2.2. Khái niệm về du lịch 5
2.3. Khái niệm về dịch vụ du lịch 5
2.4. Khái niệm về dịch vụ du lịch quốc tế 6
2.5.Vai trò của dịch vụ du lịch quốc tế 6
2.5.1. Đối với nền kinh tế thế giới 6
2.5.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 6
2.5.3. Đối với doanh nghiệp 7
3. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ
du lịch quốc tế 7
3.1. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế qua các nhân tố của môi trường vĩ mô 7
3.1.1 Môi trường kinh tế 7
3.1.2. Môi trường văn hóa 8
3.1.3. Môi trường chính trị - luật pháp 9
3.1.4. Môi trường công nghệ 10
3.2. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế qua các nhân tố của môi trường vi mô 10
3.2.1. Cạnh tranh 10
3.2.2. Khách hàng 11
PHẦN 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 12
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
Du lịch Tân Định 12
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 12
1.2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 13
2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định 13
3. Nhận xét chung về cơ hội và thách thức trong quá trình tự do hóa thương mại của doanh nghiệp 13
3.1. Cơ hội đối với doanh nghiệp 17
3.2. Thách thức đối với doanh nghiệp 17
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 18
1. Giải pháp để phát huy cơ hội 18
2. Giải pháp để hạn chế thách thức 18
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu