Information

2.Mục đích của đề tài
Tìm hiểu nghiên cứu phương thức thâm nhập thị trường nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng của công ty Biti’s để xây dựng hoàn thiện sâu hơn kiến thức cho mình, có thể ở chừng mực nào đó làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đẩy mạnh quá trình xuất khẩu ngành giày dép Việt Nam sang Trung Quốc và thế giới.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1Đối tượng
Đối tượng của đê tài này là công ty Biti’s và các phương thức thâm nhập thị trường Trung Quốc của doanh nghiệp đó.
3.2Phạm vi nghiên cứu
Về không gian:Thị trường Trung Quốc.
Về thời gian:Từ năm 2001 đến nay.
Về giác độ nghiên cứu:Chỉ tập chung nghiên cứu các vấn đề tiêu thụ giày, dép ở tầm vĩ mô.
4.Phương pháp nghiên cứu
Đề tài này sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng và các phương pháp lịch sử làm phương phap chung. Có sử dụng phương pháp học thống kê học, phương pháp phân tích và tổng hợp để luận giải các vấn đê lý luận và thực tiễn của đề tài.
5.Kết cấu đề tài
Kết cấu đề án này ngoài phần giới thiệu chung gồm 3 chương:
Chương I Mô tả tình huống doanh nghiệp.
Chương II Phân tích tình huống.
Chương III Bài học kinh nghiệm và giải pháp rút ra từ việc nhiên cứu phương thức thâm nhập thị trường Trung Quôc.
Tài liệu