Information
MỤC LỤC
Danh mục tài liệu tham khảo 4
Danh mục tài liệu viết tắt5
Lời nói đầu 6
Chương I : Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại
Ngân hàng thương mại
8
1. Ngân hàng thương mại 8
1.1. Khái niệm 8
1.2. Chức năng8
1.3. Hoạt động cơ bản10
2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 12
2.1. Khái niệm12
2.2. Các hình thức cho vay12
3. Hộ sản xuất nông nghiệp 14
3.1. Khái niệm 14
3.2. Đặc điểm15
4. Hoạt động cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại
Ngân hàng thương mại 15
4.1. Quy trình cho vay15
4.2. Các chỉ tiệu đánh giá 15
4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay20
a. Nhân tố khách quan 20
b. Nhân tố chủ quan20
Chương II:Thực trạng cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Ma
22
1. Khái quát chung về Chi nhánh NHNN&PTNT Hoàng Mai22
1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển22
1.2. Chức năng và nhiệm vụ22
1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức26
1.4. Khái quát tình hình hoạt động 27
a. Hoạt động huy động vốn27
b. Hoạt động sử dụng vốn30
c. Hoạt động thanh toán32
d. Hoạt động kế toán34
e. Các hoạt động khác37
2. Thưc trạng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai39
3. Hiệu quả cho vay với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng NN&PTNT
Hoàng Mai44
1.1. Những mặt đạt được 44
1.2. Hạn chế và nguyên nhân 45
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả
cho vay đối với hộ sản suất nông nghiệp tại NHNN&PTNT Hoàng Mai
48
1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong những năm tới48
2. Một số giải pháp 50
3. Một số kiến nghị 55
3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Trung ương55
3.2. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan56
3.3. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam57
3.4. Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai57
Kết luận 59
Nhận xét, đánh giá và hướng dẫn61
Tài liệu