Information
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
1.4. Kết cấu của đề tài 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH 3
1.1. Giới Thiệu chung về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 3
1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình 3
1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển 3
1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của công ty 4
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 13
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 13
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 14
1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 – 2009 20
1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Peacesoft 20
1.3.2. Nộp ngân sách 22
1.3.3. Các kết quả và thành tích công ty đạt được 22
1.3.4. Quản trị nhân lực 23
1.3.5. Quản trị tài chính công ty 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY PEACESOFT 27
2.1. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện 27
2.1.1. Nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp theo ba cấp độ của VHDN 27
2.1.2. Phương pháp thực hiện 28
2.2. Các cấp độ VHDN của công ty Peacsoft 29
2.2.1. Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp 29
2.2.2. Những giá trị được tuyên bố 41
2.2.3. Những quan niệm chung 48
2.3. Đánh giá VHDN của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Peacesoft 52
2.3.1. Đánh giá chung 52
2.3.2. Mặt tích cực 53
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 53
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀ BÌNH………………..55
3.1. Phương hướng hoạt động trong những năm tới 55
3.2. Phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới 56
3.3. Các giải pháp hoàn thiện VHDN công ty Peacesoft 56
3.3.1. Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp 57
3.3.2. Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp 59
3.2.3. Tuyển dụng nhân viên phù hợp với VHDN 61
3.3.4. Phát huy năng lực con người: 62
3.3.5. Trang bị đồng phục cho nhân viên 64
3.2.6. Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và cởi mở 66
LỜI KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
PHỤ LỤC 71
Tài liệu