Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1.1. Khái niệm tài trợ thương mại quốc tế
1.1.2. Tính tất yếu khách quan của tài trợ thương mại quốc tế 9
1.1.3. Vai trò của tài trợ thương mại quốc tế
1.1.3.1. Vai trò đối với Doanh Nghiệp
1.1.3.2. Vai trò đối với Nhà Nước
1.1.3.3 Vai trò đối với nền Kinh Tế Quốc Dân
1.2. CƠ SỞ CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13
1.2.1. Tài trợ trên cơ sở nghiệp vụ cho vay 13
1.2.2. Tài trợ trên cơ sở phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ ( L/C ) 15
1.2.3. Tài trợ trên cơ sở phương thức nhờ thu kèm chứng từ: 18
1.2.4. Tài trợ trên cơ sở hối phiếu: 20
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 21
1.3.1. Nhân tố chủ quan 21
1.3.2. Nhân tố khách quan 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK 25
2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK 25
2.1.1. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Techcombank 25
2.1.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Techcombank 28
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.1.2.2 Hoạt động TTQT và kinh doanh ngoại hối
2.1.2.4 Hoạt động khác
2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA TECHCOMBANK 33
2.2.1. Ban hành và áp dụng các quy chế về hoạt động tài trợ XNK 33
2.2.1.1 Tài trợ vốn lưu động để thu mua, chế biến, gia công, sản xuất KD cho hàng XK có thị trường tiêu thụ
2.2.1.2 Hoạt động bảo lãnh trong tài trợ thương mại quốc tế
2.2.2. Tình hình thực hiện hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của Techcombank trong thời gian qua
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK 42
2.3.1. Những kết quả đạt được 42
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 45
2.3.2. Khó khăn vướng mắc và nguyên nhân 45
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA TECHCOMBANK 53
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QT CỦA TECHCOMBANK 53
3.1.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động tài trợ TMQT của Techcombank
3.1.2 Cơ hội và thách thức với Techcombank trong phát triển hoạt động tài trợ TMQT.
3.1.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của Techcombank
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ TMQT CỦA TECHCOMBANK 58
3.2.1. Giải pháp tổng thế 58
3.2.2. Giải pháp nghiệp vụ 61
3.2.3. Giải pháp hỗ trợ
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 66
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 66
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 67
3.3.3. Kiến nghị đối với khách hàng đối tác 68
KẾT LUẬN 71
Tài liệu