Information

Nội Dung
I. Những vấn đề chung về nguồn tài trợ DAPT: 2
1.1. Nguồn tài trợ DAPT và vai trò của nguồn tài trợ DAPT 2
1.2. Đặc điểm nguồn tài trợ cho DAPT 3
1.3. Các cách huy động nguồn tài trợ cho DAPT 4
II. Các nguồn tài trợ cho DAPT 5
2.1. Nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) 5
2.1.1. Vai trò 6
2.1.2. Vốn NSNN tài trợ cho DAPT 6
2.1.3. Ưu – Nhược điểm nguồn NSNN 9
2.2. Vay Ngân hàng phát triển ( NHPT) 14
2.2.1. Đặc điểm 14
2.2.2. Ưu điểm 15
2.2.3. Nhược điểm 16
2.2.4. Ví dụ 16
2.3. Vay Ngân hàng thương mại (NHTM) 17
2.3.1. Đặc điểm 17
2.3.2. Ưu điểm 18
2.3.3. Nhược điểm 18
2.3.4. Ví dụ 18
2.4. Nguồn tài trợ phát triển của các Chính phủ và tổ chức tài chính quốc tế. 19
2.4.1. Đặc điểm 19
2.4.2. Ưu điểm 21
2.4.3. Nhược điểm 24
2.4.4. Tìm hiểu về nguồn tài trợ từ WB, IMF 26
III. Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn tài trợ DAPT tại Việt Nam 33
Tài liệu