Information
MỤC LỤC :
LỜI NÓI ĐẦU.
1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG.
1.1. Vốn lưu động trong nền kinh tế thị trường3
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động3
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động3
1.1.3. Vai trò vốn lưu động4
1.1.4. Phân loại vốn lưu động4
1.2. Những vấn đề ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn lưu động6
1.2.1. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường6
1.2.2. Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động12
1.2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động12
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động14
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn mang tính pháp lý16
1.2.3.1. Các chính sách kinh tế của nhà nước16
1.2.3.2. Môi trường kinh tế vi mô16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ CÔNG NGHỆ THÁI BÌNH.
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty17
2.2. Mô hình tổ cức bộ máy tại công ty TNHH quảng cáo và công nghệ Thái Bình18
2.3. Tình hình tài chính của công ty trong 3 năm 2007,2008,200920
2.4. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty25
2.5. Một số vấn đề tồn tại trong việc uy động và sử dụng vốn lưu động tại công ty36
CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG.
3.1. Đối với việc huy động vốn38
3.2. Đối với việc sử dụng vốn39
KẾT LUẬN 50
DANH MỤC THAM KHẢO51
Tài liệu