Information
MỤC LỤC
I – Tìm hiểu về Tập đoàn viễn thông Quân Đội Viettel
2
II – Phân tích môi trường kinh doanh 6
1. Phân tích môi trường Vĩ mô: 6
1.1 – Văn hóa xã hội: 6
1.2 – Kinh tế 7
1.3- Kỹ thuật – Công nghệ 10
1.4 – Chính trị - luật pháp: 11
2. Phân tích môi trường Vi mô ( Mô hình 5 áp lực của Foster) 12
2.1 – Đối thủ hiện tại 13
2.2 – Khách hàng: 14
2.3 – Nhà cung ứng: 15
2.4 – Sản phẩm thay thế: 15
2.5 – Đối thủ tiềm ẩn : 16
3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp 17
3.1 – Phân tích tình hình công ty : 17
3.2 – Tình hình tài chính : 17
3.3– Đánh giá môi trường nội bộ : 18
3.4 – Đánh giá chung về doanh nghiệp: 20
4. Các chiến lược mà Viettel đã đang và sẽ áp dụng 22
4.1. Chiến lược Marketing : 22
4.2 Chiến lược thâm nhập thị trường 23
4.3. Chiến lược phát triển thị trường 25
4.4. Chiến lược phát triển sản phẩm. 26
4.5. Đánh giá các chiến lược Viettel: 27
III - Kết luận 29

Tài liệu