Information
MỤC LỤC 1
PHÀN MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài 4
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 4
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Khách thể nghiên cứu 5
5. Đối tượng khảo sát 5
6. Phạm vi nghiên cứu 5
7. Vấn đề nghiên cứu 5
8. Giả thuyết nghiên cứu 5
9. Phương pháp nghiên cứu 5
10. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6
10.1. Cơ sở lý luận 6
10.2. Cơ sở thực tiễn 6
PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 7
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7

1. Lý thuyết áp dụng 7
2. Các khái niệm công cụ 7
2.1. Trẻ em và trẻ vị thành niên 7
2.1.1. Trẻ em 7
2.1.2. Trẻ vị thành niên 7
2.2. Gia đình 8
2.3. Khái niệm chuẩn mực xã hội và hành vi lệch chuẩn 8
2.4. Bạo lực gia đình 8
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10
1. Tình trạnh bạo lực đối với trẻ em 10
1.1. Bạo lực thể xác 10
1.2. Bạo lực tinh thần 10
1.3. Bạo lực tình dục 10
1.4. Lao động trẻ em 10
2. Nguyên nhân của bạo lực gia đình đối với trẻ em 11
2.1. Nhận thức của các bậc cha mẹ và cách dạy con chưa đúng 11
2.2. Sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ về quyền trẻ em 11
2.3. Do những xung đột bế tắc trong cuộc sống 11
2.3.1. Về mặt tình cảm 11
2.3.2. Về mặt kinh tế 11
2.4. Do cha mẹ xa vào tệ nạn xã hội 11
3. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em 11
3.1. Một số đặc điểm sinh lý cơ bản của lứa tuổi vị thành niên 11
3.1.1. Sự phát triển về mặt sinh lý 11
3.1.2. Sự phát triển tâm lý xã hội 11
3.2. Ảnh hưởng của cha mẹ đến những hành vi có vấn đề của trẻ vị thành niên 12
3.3. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em 12
3.3.1. Ảnh hưởng đến thể chất của trẻ 12
3.3.2. Ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của trẻ 12
3.3.3. Những đứa trẻ có xu hướng rời xa gia đình và do vậy dễ dàng tiếp thu những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hoặc trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội 12
3.3.4. Tạo nên những hành vi lệch lạc ở trẻ em 12
CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM 14
1. Đối với nhà nước 14
2. Đối với các tổ chức đoàn thể 14
3. Đối với gia đình 14
4. Đối với trẻ em 14
PHẦN KẾT LUẬN 16
Tài liệu