Information
Bài làm:
I.Chuẩn nghèo qua các giai đoạn.
1. Chuẩn nghèo Việt Nam là một tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo đói của các hộ dân tại Việt Nam.
2.Chuẩn nghèo giai đoạn 2000-2006:
Theo quyết định thì các hộ gia đình được xếp vào dạng nghèo bao gồm:
• Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn miền núi và hải đảo từ 80 000 đồng/ người/ tháng trở xuống là hộ nghèo.
• Nông thôn đồng bằng là 100 000 đồng/ người/ tháng.
• Thành thị là 150000 đồng/ người/ tháng.
3.Chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010:
Quyết định của Thủ tướng chính phủ Số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 Về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010:
• Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.
• Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.
4.Dự kiến chuẩn nghèo cho giai đoạn 2010-2015:
• Thành thị là 812500 đòng/ người/ tháng.
• Nông thôn là 562500 đồng / người / tháng.
II.Các chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.
1. Chương trình 135.
Quyết định số 07/2006/QD-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.
-Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
-Căn cứ Nghị quyết số 10/2005/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
-Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
Tài liệu