Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC THANH 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
1.1.1 Tên, địa chỉ của công ty 2
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2
1.2 Chức năng, nhiệm vụ 2
1.2.2 Các chức năng nhiệm vụ của công ty 2
1.2.2 Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại 3
1.3 Công nghệ sản xuất của một số sản phẩm chủ yếu 3
1.3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 3
1.3.2 Nội dung cơ bản của các bước công việc trong quy trình công nghệ 3
1.4 Hình thức tổ chức sản xuất 4
1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 6
1.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 6
1.5.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 6
PHẦN 2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 8
2.1Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing 8
2.1.1Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây 8
2.1.2Chính sách sản phẩm –thị trường 9
2.1.3 Chính sách giá 10
2.1.4 Chính sách phân phối 11
2.1.5 Chính sách xúc tiến bán 12
2.1.6. Công tác thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp 14
2.1.7 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 15
2.1.8 Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của công ty 15
2.2 Phân tích công tác lao động, tiền lương 16
2.2.1 Cơ cấu lao động của công ty 16
2.2.2 Định mức lao động 16
2.2.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động 17
2.2.4. Năng suất lao động: 18
2.2.5 Tuyển dụng và đào tạo lao động 19
2.2.6 Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 19
2.2.7. Tình hình trả lương cho các bộ phận và cá nhân: 20
2.2.8. Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của Công ty 24
2.3 Phân tích công tác quản lý vật tư,tài sản cố định 24
2.3.1 Các loại nguyên vật liệu dung trong ngành 24
2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 24
2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 24
2.3.4. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 26
2.3.5. Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 26
2.3.6.Phân tích tình hình sử dụng Tài sản cố định 29
2.3.7. Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định của Công ty 30
2.4. Phân tích chi phí và giá thành 31
2.4.1. Các loại chi phí của Công ty 31
2.4.2 Công tác xây dựng giá thành kế hoạch của công ty 32
2.4.3 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 33
2.4.4 Các loại sổ sách kế toán 34
2.5 Phân tích tình hình tài chính của công ty 35
2.5.1. Phân tích bảng báo cáo hoạt động kinh doanh: 36
2.5.2. Phân tích bảng cân đối kế toán 37
2.5.3. Phân tích một số tỷ số tài chính: 40
2.5.4. Nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp 44
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 44
3.1. Đánh giá chung về các mặt quản trị của doanh nghiệp 44
3.1.1. Các ưu điểm 44
3.1.2. Những hạn chế 44
3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 44

Tài liệu