Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
MỤC LỤC 2
I. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 4
1.1. Môi trường vĩ mô là gì? 4
1.2. Các yếu tố của môi trường vĩ mô 4
1.3. Các kĩ thuật cần phân tích môi trường vĩ mô của tổ chức 4
1.3.1. Rà soát (Scanning) 4
1.3.2. Theo dõi (Monitoring) 4
1.3.3. Dự đoán (Forecasting) 5
1.3.4. Đánh giá (Asessing) 5
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
6
2.1. Môi trường kinh tế 6
2.1.1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 7
2.1.2. Yếu tố lạm phát 8
2.1.3. Tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay 8
2.1.4. Tiền lương và thu nhập 8
2.2. Môi trường chính trị pháp luật 9
2.3. Môi trường công nghệ 11
2.4. Môi trường văn hóa 12
2.5. Môi trường tự nhiên 13
2.5.1. Thiếu hụt nguyên liệu 14
2.5.2. Chi phí năng lượng tăng 15
2.5.3. Mức độ ô nhiễm tăng 15
III. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ BẤT TRẮC CỦA YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 16
3.1. Dùng đệm 16
3.2. San bằng 16
3.3. Tiên đoán 16
3.4. Cấp hạn chế 16
3.5. Hợp đồng 17
3.6. Kết nạp 17
3.7. Liên kết 17
3.8. Qua trung gian 17
3.9. Quảng cáo 17
KẾT LUẬN 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

Tài liệu