Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY 1
1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 1
1.2. Tình hình Và KẾT QUẢ sản xuất kinh doanh trong 02 năm 2007 -2008 (PHỤ LỤC 1) 2
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm (PHỤ LỤC 2) 2
1.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn (PHỤ LỤC III) 3
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN 6
2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng.(Phụ Lục IV) 6
2.2. Chính sách Kế toán Công ty áp dụng. 6
2.3. Một số phần hành chủ yếu tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây. 7
2.3.1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 7
2.3.2. Kế toán Vốn bằng tiền. 9
2.3.3. Kế toán tài sản cố định. 10
2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12
2.3.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả. 14
PHẦN III: NHỮNG ƯU- NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN- HÀ TÂY 16
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty. 16
3.1.1 Ưu Điểm. 16
3.1.2 Nhược Điểm. 17
3.2 Những kiến nghị đề xuất. 17
KẾT LUẬN 20
Tài liệu