Information
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
2
I.1. Tên dự án 2
I.2. Địa điểm thực hiện dự án 2
I.3. Các cơ quan liên quan 2
II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 2
II.1. Lý do đầu tư 2
II.2. Mục tiêu của dự án 2
II.3. Căn cứ pháp lý 3
III. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 4
III.1. Hình thức đầu tư 4
III.2. Địa điểm xây dựng 4
III.3. Nhu cầu sử dụng đất 4
IV. QUY MÔ DỰ ÁN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG: 5
IV.1. Quy mô dự án 5
IV.2. Điều kiện tự nhiên 5
IV.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 6
V. CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC - KỸ THUẬT 7
V.1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 7
V.2. Giải pháp thiết kế quy hoạch 7
V.3. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình 8
V.4. Giải pháp kết cấu 9
V.5. Giải pháp cấp nước 11
V.6. Giải pháp cấp điện và điện nhẹ 15
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 20
VI.1. Tiến độ thực hiện dự án: 20
VI.2. Hình thức tổ chức quản lý dự án 20
VII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 21
VII.1. Nguồn gây ô nhiễm: 21
VII.2. Giải pháp giảm thiểu và khống chế các tác động tiêu cực: 24
VII.3. Kết luận: 25
VIII. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG VỐN 27
VIII.1. Căn cứ xác định Tổng mức đầu tư 27
VIII.2. Thành phần của vốn đầu tư: 27
VIII.3. Tổng hợp vốn đầu tư 29
VIII.4. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ huy động vốn: 29
IX. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 30
IX.1. Cơ sở phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án 30
IX.2. Hình thức khai thác 30
IX.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án 30
IX.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 31
X. KẾT LUẬN 32

Tài liệu