Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
Theo kế hoạch của nhà trường và được sự chấp thuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Đống Đa (Eximbank Đống Đa), em đã đi thực tập từ ngày 18/01/2010. Trong thời gian thực tập, Ngân hàng đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc và tìm hiểu đơn vị.
Đợt thực tập cuối khoá tuy không dài nhưng là một cơ hội lớn cho em củng cố kiến thức đã học, tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp Tài chính - Ngân hàng và nâng cao trình độ thực hành nghề nghiệp.
Qua thời gian thực tế, nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học, em đã đi sâu tìm hiểu và phân tích, đánh giá về hoạt đông huy động vốn và sử dụng vốn của NHTMCP Eximbank Việt Nam - chi nhánh Đống Đa.
Ngoài phần mở mở đầu và kết luận báo cáo thực tập của em gồm ba phần:I. Tổng quan về NHTMCP Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 2
1.1. Cơ cấu hình thành và phát triển 2
1.2.Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh 2
1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy 3
1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban 4
II. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 5
2.1. Về huy động vốn 6
2.2 Về sử dụng vốn 7
2.2.1. Dư nợ cho vay 7
2.2.2. Nợ quá hạn 9
2.2.3 Vòng quay vốn tín dụng 10
2.3. Nhận xét 11
2.3.1 Những kết quả đạt được 11
2.3.2. Những tồn tại 12
III. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn và sử dụng vốn tại NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 13
KẾT LUẬN 15
Tài liệu