Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC DOANH NGHIỆP. 2
1. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2
1.1 Một số khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2
1.2. Đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp. 3
1.3 Mục tiêu, vai trò của phát triển và đào tạo nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp 4
1.4. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. 6
1.5 Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp. 8
2. Các nhân tố tác động tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập. 9
2.1 Cơ chế thị trường. 9
2.2 Chủ trương CNH- HĐH của đất nước. 10
2.3. Chủ trương mở cửa của Nhà nước. 10
3. Kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hội nhập. 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP. 12
1. Cấu trúc đội ngũ lao động hiện tại ở các doanh nghiệp Việt Nam. 12
2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp Việt Nam. 13
2.1. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp. 13
2.2 Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. 16
3. Phương hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn
hội nhập. 19
3.1 Xác định đúng nhu cầu đào tạo. 19
3.2 Hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo. 20
3.3 Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị học tập. 20
3.4 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và hợp tác quốc tế. 21
KẾT LUẬN 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Tài liệu