Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
1.Tính cấp bách của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. 1
3. Cơ sở và phương pháp nghiên cứu đề tài: 2
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 3
I. Khái niệm chung về khiếu nại, tố cáo. 3
1. Khái niệm khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. 3
2. Khái niệm tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 3
II. Mục đích, ý nghĩa của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 3
III. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước. 4
1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 5
2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo. 6
IV. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếunại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 6
1. Trình tự giải quyết khiếu nại. 6
2. Trình tự giải quyết tố cáo. 8
PHẦN II: CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN CẢ NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA 10
I. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng công dân đi khiếu nại, tố cáo 10
II. Những kết quả đã đạt được 10
III. Những tồn tại 12
PHẦN III: NGHIỆP VỤ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGÀNH TƯ PHÁP. 14
I. Những quy định chung 14
II. Tiếp nhận, xử lý ban đầu đơn khiếu nại, tố cáo. 15
1. Nguồn đơn gửi đến 15
2. Tiếp nhận đơn 15
3. Phân loại đơn, đăng ký vào sổ theo dõi và sổ thụ lý. 16
4. Các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết. 17
5. Các trường hợp tố cáo không xem xét giải quyết. 18
II. Nghiên cứu đơn. 18
III. Xử lý, giải quyết đơn. 18
1. Đơn khiếu nại. 18
1.1. Các đơn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. 18
1.2. Các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ. 22
1.3. Các đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp địa phương. 22
1.4. Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của cán bộ, công chức. 23
1.5. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra trong việc chấp nhận và xử lý khiếu nại. 24
IV. Đơn tố cáo. 24
1. Xử lý đơn tố cáo. 24
2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo. 25
3. Thời hạn thụ lý, giải quyết tố cáo và hồ sơ giải quyết tố cáo 27
V. Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo 29
VI. Hình thức thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: 29
VII. Nội dung việc thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: 30
VIII. Các bước tiến hành thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: 30
IX. Phân tích, tổng hợp tình hình, viết dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. 32
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35
I.KẾT LUẬN 35
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 35
1. Kiến nghị đối với Nhà nước 35
2. Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ. 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

Tài liệu