Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I
CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I. Vị trí của TSCĐ và hạch toán TSCĐ hữu hình 2
1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ hữu hình2
2. Phân loại TSCĐ 2
3. Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ3
4.Nguyên giá TSCĐ hữu hình3
II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình4
1. Tài khoản sử dụng4
2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu4
3.Hao mòn và khấu hao TSCĐ HH10
4. Hạch toán sữa chữa TSCĐ12
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

I. Giời thiệu chung về công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST 14
1. Lịch sử hình thành và phát triển14
2. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và bộ máy kế toán trong công ty16
3. Công tác tổ chức hạch toán kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp19
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh21
II. Thực trạng tình hình tài sản cố định tại công 25
1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng26
2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ26
3.Hạch toán khấu hao tài sản cố định41
CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DUNGTST

I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty 46
1. Ưu điểm 46
2. Nhược điểm47
II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Xây dựng DUNGTST47
Tài liệu