Information
MỤC LỤC
A. Lời nói đầu
1
B. Nội dung 3
I. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 3
1. Lực lượng sản xuất 3
2. Quan hệ sản xuất 4
3. Quy luật về sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 6
II. Sự biểu hiện mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ trước đến nay nói chung và từ năm 1954 đến ở Việt Nam 8
1. Sự biểu hiện mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ trước đến nay 8
2. Biểu hiện của mối quan hệ từ năm 1954 - 1975 ở Việt Nam 11
3. Quá trình tồn tại và phát triển của mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ 1975 - trước 1986 13
4. Sự biểu hiện của mối quan hệ từ 1986 đến nay 13
C. Kết luận 15
Tài liệu