Information

MỤC LỤC


Chương I
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Giới thiệu 10
1.2. Tình hình VNĐSD ở phụ nữ trên thế giới và trong nước 10
1.3. Vài nét cơ bản ở Việt nam có liên quan đến VNĐSD 11
1.4. Viêm nhiễm đường sinh dục 12
1.5. Phương pháp tiếp cận hội chứng 14
1.6. Các thể lâm sàng 15
1.7. Các yếu tố liên quan đến VNĐSD 17
Chương II
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu 19
2.2. Đối tượng nghiên cứu 19
2.3. Thiết kế nghiên cứu 19
2.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 19
2.5. Phương pháp chọn mẫu 19
2.6. Phương pháp thu thập số liệu 20
2.7. Xử lý và phân tích số liệu 21
2.8. Những khó khăn, sai số và hạn chế của đề tài 21
2. 9. Các cân nhắc về khía cạnh đạo đức 22
Chương III
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 23
3.2. Kiến thức và thái độ về VNĐSD của đối tượng nghiên cứu 28
3.3. Tình hình VNĐSDD và thực trạng lựa chọn dịch vụ y tế của ĐTNC 34
3.4. Mối liên quan giữa một số yếu tố với tình trạng mắc bệnh VNĐSDD 35
Chương IV
BÀN LUẬN
4.1. Phương pháp nghiên cứu 38
4.2. Một số thông tin về đối tượng nghiên cứu 38
4.3. Tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới 40
4.4. Mối liên quan giữa một số yếu tố và tình trạng mắc bệnh VNĐSDD 41

Chương V
KẾT LUẬN

5.1. Tỷ lệ mắc bệnh 45
5.2. Một số yếu tố liên quan 45
Chương VI
CÁC KHUYẾN NGHỊ 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO
47
Phụ lục 1: Câu hỏi phỏng vấn 49
Phụ lục 2: Phiếu khám lâm sàng 57
Phụ lục 3: Bản hướng dẫn phỏng vấn sâu 58
Phụ lục 4: Bản hướng dẫn thảo luận nhóm 59
Phụ lục 5: Cách nhận định kết quả 61
Phụ lục 6: Các biến số nghiên cứu 64

DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG
Tên biểu đồ
Hình 1. Phận bố tỷ lệ theo nhóm tuổi đối tượng nghiên cứu 23
Hình 2. Phân bố tỷ lệ đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn 24
Hình 3. Phận bố ĐTNC theo nghề nghiệp 24
Hình 5. Kinh tế hộ gia đình của ĐTNC 25
Hình 6. Phân bố tỷ lệ theo số con hiện có của ĐTNC 26
Hình 8: Phân bố tỷ lệ theo số lần phá thai của ĐTNC 26
Hình15. Phân bố các hành vi liên quan đến vệ sinh kinh nguyệt 32
Hình 19. Phân bố vị trí tổn thương trên lâm sàng 34

Tên bảng
B4. Phận bố nghề nghiệp của chồng ĐTNC 25
B7. Nguồn nước chính sử dụng trong vệ sinh,sinh hoạt 26
B9. Tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại 27
B10. Phân bố hiểu biết của ĐTNC về hội chứng bệnhVNĐSD 28
B11. Phân bố hiểu biết về các bệnh LTQĐTD 29
B12. Phân bố tỷ lệ hiểu biết về các đường lây nhiễm bệnh VNĐSD 30
B13. Phân bố hiểu biết về sự nghiêm trọng của VNĐSD 31
B14 Phân bố tỷ lệ phụ nữ biết cách phòng chống VNĐSD 31
B16. Phận bố các hành vi liên quan đến vệ sinh trước và sau khi QHTD 33
B17. Phân bố nguồn cung cấp thông tin về VNĐSD 33
B18. Phân bố tỷ lệ VNĐSDD 34
B20. Lựa chọn dịch vụ y tế khi khám và điều trị phụ khoa 34
B21. Mối liên quan giữa VNĐSDD với số lần nạo phá thai 35
B22. Mối liên quan giữa VNĐSDD và việc hiện tại có/không sử dụng BPTT 36
B23. Mối liên quan giữa VNĐSDD và việc hiện tại có/không đặt DCTC 36
B24. Mối liên quan giữa VNĐSDD với cách thực hành vệ sinh kinh nguyệt 36
B25. Mối liên quan giữa VNĐSDD với việc có/không vệ sinh sau khi QHTD 37
B26. Mối liên quan giữa VNĐSDD và kiến thức
Tài liệu