Information
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua bằng việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường đa thành phần có sự quản lý của Nhà Nước, những thay đổi về chính sách kinh tế xã hội đã đem theo những biến đổi sâu sắc của đời sống kinh tế xã hội. Điều này đồng nghĩa với sự thay đổi trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Có thể nói bước tiến nhảy vọt này là yếu tố chủ đạo và ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Ngành công nghệ thông tin cơ bản là một trong những ngành quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Đây là ngành chiếm tỷ trọng đầu tư không nhỏ trong tổng vốn đầu tư của cả nước về cả quy mô và chất lượng. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý được đồng vốn một cách có hiệu quả để phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Để giải quyết vấn đề này các Công ty cần phải có thông tin phục vụ cho quản lý. Vì vậy, việc thu thập các thông tin và có bộ máy quản lý tốt sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của các ngành kinh tế.
Báo cáo thực tập ngoài lời nói đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau:
Phần 1: Tổng quan chung về Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4.
Phần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa
Phần 3: Nhận xét những ưu, nhược điểm và cho các giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4.
Tài liệu