Information
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1
Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở nước ta thời gian qua đã và đang tạo ra nhiều tiền đề cần thiết để chúng ta xây dựng được một nền kinh tế thị trường đúng như ý nghĩa của nó.
Cái chung và cái riêng là một trong những cặp phạm trù của triết học duy vật biện chứng. Nó có ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng trong thực tế. Đặc biệt là việc áp dụng nó trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Do vậy, em đã chọn đề tài "Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung; vận dụng nó trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" cho việc nghiên cứu tiểu luận của mình.
Tiểu luận của em tôi chia làm hai phần:
I- Những lý luận chung về cặp phạm trù cái riêng và cái chung 2
1- Khái niệm về cặp phạm trù cơ bản của triết học - cái riêng và cái chung 2
2- Mối liên hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung 2
3- ý nghĩa phương pháp luận về mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung 3
II- Vận dụng mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 4
Kết luận 7
Tài liệu