Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG & TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG

I/. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần giầy Hải Dương
1. Giới thiệu chung 1
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giầy Hải Dương 2-3
Giai đoạn từ năm 1984 – 1993 1-2
Giai đoạn từ năm 1993 – 06/2003 2-3
Giai đoạn từ 07/2003 đến nay . 3
3. Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần giầy Hải Dương 3-6
4. Đặc điểm về các nguồn lực của Công ty cổ phần giầy Hải Dương
Đặc điểm về máy móc thiết bị 6
Đặc điểm về tình hình sử dụng nguyên vật liệu 6-7
Đặc điểm về quy trình sản xuất 7-9
Đặc điểm về sản phẩm, thị trường 9
Đặc điểm về sản phẩm 9
Đặc điểm về thị trường 9
Đặc điểm về vốn 9-10
5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần giầy Hải Dương trong 3 năm 2007-2009 10-11
II/. Phân tích tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải Dương.
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến người lao động 11-12
Yếu tố thuộc bản thân công ty 11
Yếu tố môi trường 11-12
Yếu tố thuộc bản thân người lao động 12
2. Tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải Dương 12-24
Cơ cấu lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải Dương 12-18
Phân tích biến động lao động 18-19
Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 20-21
Phân tích năng suất lao động 22-23
Phân tích thu nhập bình quân trên đầu người 23-24
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HIỆU QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG
1. Phân tích công việc 25
2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn lao động 25-26
3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 26-27
4. Hoàn thiện điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi 27-28
5. Tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn 28-29
6. Mở rộng, tìm kiếm thị trường & Liên kết với các công ty cùng ngành trong vùng 29

Tài liệu