Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu ......1
Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.. 2

1.1/. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2
1.2/. Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2
1.3/. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 3
1.3.1/. Mô hình tổ chức 3
1.3.2/. Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban 4
1.3.2.1/. Phòng kế toán giao dịch. 4
1.3.2.2/. Phòng Tài trợ thương mại 5
1.3.2.3/. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. 6
1.3.2.4/. Phòng khách hàng cá nhân. 6
1.3.2.5/. Phòng thông tin điện toán. 7
1.3.2.6/. Phòng tổng hợp tiếp thị 7
1.3.2.7/. Phòng tiền tệ kho quỹ 8
1.3.2.8/. Phòng tổ chức- Hành chính 8
Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 10
2.1/. Hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. ....10
2.1.1/.Tình hình huy động vốn. 10
2.1.2/.Tình hình sử dụng vốn. 12
2.1.3/. Công tác tài trợ thương mại. 15
2.1.4/. Công tác ngân quỹ. 17
2.1.5/. Công tác thanh toán 17
2.1.6/. Công tác ngân hàng khác. 17
2.2/. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 18
2.2.1/. Tăng trưởng nguồn vốn 18
2.2.2/. Tăng trưởng tín dụng 19
2.2.3/. Tỷ lệ nợ quá hạn 19
2.2.4/. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản(ROA),ROE,(2009 20
Phần 3: Nhận xét và kết luận 22
3.1/. Nhận xét và đánh giá chung về môi trường kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 22
3.1.1/.Về môi trường pháp lý 22
3.1.2/. Về môi trường địa lý kinh doanh 22
3.2/. Những ưu điểm - tồn tại - biện pháp khắc phục. ....22
3.2.1/.Ưu điểm 22
3.2.2/. Tồn tại 22
3.2.3/. Biện pháp khắc phục 22
3.3/. Phương hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên trong năm 2010. 23
Kết luận 26
Tài liệu