Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT
3
1. Định nghĩa và phân loại lạm phát 3
1.1. Định nghĩa lạm phát 3
1.2. Phân loại lạm phát 4
2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 4
2.1. Lạm phát do cầu kéo 4
2.2. Lạm phát do chi phí đẩy 4
2.3. Lạm phát do những nguyên nhân liên quan đến sự thiếu hụt mức cung 5
2.4. Lý thuyết ca tụng lạm phát của J.M.Keynes 5
Phần II: THỰC TRẠNG VỀ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 6
Phần III: NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.
15
1. Những biện pháp kiềm chế lạm phát. 15
1.1. Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt 17
1.2. Tiết kiệm chi phí trong các hoạt động 18
1.3. Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 18
1.4. Bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu 19
1.5. Triệt để tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng 19
1.6. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả 20
1.7. Mở rộng việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội 20
1.8. Phối hợp đồng bộ 20
2. Những giải pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong thời gian qua và kết quả đạt được 21
2.1. Giải pháp 21
2.2. Hiệu quả đạt được 23
KẾT LUẬN 28

Tài liệu