Information
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP 3
1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu. 3
1.1.1. Khái niệm về nguyên vật liệu. 3
1.1.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu. 3
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. 4
1.1.4. Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 4
1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 5
1.2.1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu 5
1.2.2. Phân loại theo nguồn nhập nguyên vật liệu 5
1.2.3. Sổ danh điểm nguyên vật liệu. 6
1.3. Tính giá nguyên vật liệu. 6
1.3.1. Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu. 6
1.3.1.1. Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu nhập kho. 7
1.3.1.2. Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu xuất kho. 7
1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho. 7
1.3.3. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho. 9
1.4. Thủ tục quản lý nhập - xuất kho nguyên vật liệu. 14
1.4.1. Thủ tục nhập kho 14
1.4.2. Thủ tục xuất kho 14
1.5. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 14
1.5.1. Tổ chức hạch toán ban đầu. 14
1.5.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 15
1.5.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 16
1.5.2.2. Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp đối chiếu luân chuyển 17
1.5.2.3. Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp số dư 18
1.6. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. 19
1.6.1. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX). 19
1.6.1.1. Khái niệm. 19
1.6.1.2. Đặc điểm và tài khoản sử dụng. 19
1.6.1.3. Hạch toán tổng hợp tăng giảm NVL theo phương pháp KKTX. 20
1.6.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK). 21
1.6.2.1. Khái niệm 21
1.6.2.2. Đặc điểm và tài khoản sử dụng. 22
1.6.2.3. Phương pháp hạch toán. 22
1.6.3. Hạch toán kiểm kê kho nguyên vật liệu 23
1.6.4. Dự phòng giảm giá nguyên vât liệu tồn kho. 24
1.7. Hệ thống sổ kế toán 25
1.7.1. Các hình thức sổ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp hiện nay. 25
1.7.2. Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ (CTGS). 25
1.8. Kế toán nguyên vật liệu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế và một số nước trên thế giới. 27
1.8.1. Kế toán nguyên vật liệu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế. 27
1.8.1.1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về hàng tồn kho (VAS 02) 27
1.8.1.2. Chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho (IAS 02) 28
1.8.2. So sánh giữa IAS 02 và VAS 02. 29
1.8.2.1. Những điểm tương đồng. 29
1.8.2.2. Những điểm khác biệt cơ bản. 30
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG. 31
2.1. Khái quát chung về đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương. 31
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31
2.1.2. Chức năng, nhiệm kỳ sản xuất kinh doanh. 33
2.1.2.1. Chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh. 33
2.1.2.2.Thị trường tiêu thụ của CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 34
2.1.2.3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ để tạo ra sản phẩm. 36
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và các đơn vị thành viên. 37
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất của công ty trong một số năm gần đây. 39
2.1.5. Thực tế tổ chức kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 41
2.1.5.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 41
2.1.5.2. Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 43
2.1.5.3. Đăc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 44
2.1.5.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản 45
2.1.5.5. Đặc điểm vận dụng sổ kế toán. 46
2.1.5.6. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính. 47
2.2. Đặc điểm nguyên liệu vật liệu tại công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương. 48
2.2.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thực phẩm Minh Dương. 48
2.2.1.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 48
2.2.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thực Phẩm Minh Dương. 49
2.2.1.3. Phân loại nguyên vật liệu. 51
2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty. 52
2.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 52
2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho. 53
2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Minh Dương. 55
2.3.1. Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu và các chứng từ có liên quan. 55
2.3.1.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho. 55
2.3.1.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho 66
2.3.2. Kế toán chi tiết phần hành nguyên vật liệu tại công ty. 71
2.3.2.1. Hạch toán tại kho 72
2.2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán. 74
2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty. 80
2.4.1. Tài khoản sử dụng 80
2.4.2. Kế toán thu mua, nhập kho nguyên vật liệu. 83
2.4.3. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu. 85
2.4.4. Kế toán kiểm kê đánh giá lại nguyên vật liệu. 89
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG. 94
3.1. Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 94
3.1.1. Ưu điểm. 94
3.1.1.1. Về việc ghi chép ban đầu. 95
3.1.1.2. Về tổ chức quản lý nguyên vật liệu. 95
3.1.1.3. Về đánh giá nguyên vật liệu. 96
3.1.1.4. Về hệ thống chứng từ kế toán. 97
3.1.1.5. Về kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty. 97
3.1.1.6. Về các trường hợp khác. 97
3.1.2. Những tồn tại 98
3.1.2.1. Về tổ chức quản lý bảo quản nguyên vật liệu. 98
3.1.2.2. Về hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty 98
3.1.2.3. Về việc sử dụng các tài khoản liên quan 99
3.1.2.4 Về hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán NVL 99
3.1.2.5. Về đánh giá nguyên vật liệu. 100
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 100
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 100
3.2.2. Các yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 101
3.2.3. Một số kiền nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 102
3.2.3.1 Về việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty 102
3.2.3.2. Về việc tổ chức bảo quản nguyên vật liệu. 103
3.2.3.3. Về tài khoản kế toán sử dụng 104
3.2.3.4. Về đánh giá nguyên vật liệu. 106
3.2.3.5. Về hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Minh Dương. 107
3.3. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện. 111
3.3.1. Đánh giá hiệu quả các giải pháp đưa ra. 111
3.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp 112
3.3.2.1. Về phía nhà nước 112
3.3.2.2. Về phía công ty. 113
KẾT LUẬN 115
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu