Information
MỤC LỤC
trang
A. ĐẶT VẤN ĐỀ: 2
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 3
I. LÝ LUẬN CHUNG 3
1. Quan điểm lý luận trước Mác về giai cấp 3
2. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vê giai cấp và đấu tranh giai cấp 4
2.1. Những hình thức cộng đồng người . 4
2.1.1. Thị tộc : 4
2.1.2. Bộ lạc : 4
2.1.3. Bộ tộc : 4
2.1.4. Dân tộc: 5
2.2. Giai cấp và đấu tranh giai cấp : 5
2.2.1. Khái niệm giai cấp: 5
2.2.2. Đặc trưng của giai cấp: 6
2.2.3. Nguồn gốc hình thành giai cấp : 7
2.2.4. Kết cấu xã hội – giai cấp : 7
2.2.5. Khái niệm đấu tranh giai cấp : 8
2.2.6. Vai trò của đấu tranh giai cấp: 8
2.3. Mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, nhân loại 9
2.3.1. Quan hệ giai cấp và dân tộc: 9
2.3.4. Quan hệ giai cấp và nhân loại : 11
II. THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: 11
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp, đấu tranh giai cấp và dân tộc: 12
1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giai cấp: 12
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc: 12
1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 14
2. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay: 15
2.1. Cơ cấu xã hội-giai cấp ở nước ta : 15
2.2. Tình hình của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta: 15
2.3. Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kì hiện nay : 16
2.4. Đấu tranh giai cấp trên mọi lĩnh vực của đời sống: 17
2.4.1.Đấu tranh trên lĩnh vực kinh tế: 17
2.4.2. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá-xã hội: 18
C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ 20
TÀI LIÊU THAM KHẢO

Tài liệu