Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
DANH SÁCH HÌNH VẼ 4
MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ 7

1.1. Động cơ một chiều và các phương trình đặc tính cơ 7
1.1.1. Động cơ một chiều 7
1.1.2. Phương trình đặc tính 8
1.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ một chiều 11
1.2.1. Thay đổi điện trở phụ 12
1.2.2. Thay đổi từ thông 13
1.2.3. Thay đổi điện áp phần ứng. 14
1.2.4. Nhận xét chung về các phương pháp 15
CHƯƠNG 2 LỰA CHỌN THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC 17
2.1. Chọn sơ đồ mạch động lực 17
2.1.1. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện/ 17
2.1.2. Khảo sát hệ truyền động chỉnh lưu _ động cơ 19
2.1.3. Chọn sơ đồ chỉnh lưu nguồn một chiều 23
2.2. Tính toán sơ đồ mạch động lực 33
2.2.1. Tính chọn Thyristor : 34
2.2.2. Tính toán máy biến áp chỉnh lưu . 35
2.2.3. Thiết kế cuộn kháng lọc . 48
2.2.4. Tính chọn các thiết bị bảo vệ mạch động lực 56
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 61
3.1. Yêu cầu và nhiệm vụ của mạch điều khiển. 61
3.1.1. Yêu cầu mạch điều khiển: 61
3.1.2. Chức năng: 61
3.2. Nguyên tắc điều khiển. 62
3.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng “arccos”: 62
3.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính: 64
3.3. Sơ đồ khối mạch điều khiển 64
3.3.1. Khâu đồng pha. 66
3.3.2. Khâu so sánh. 68
3.33. Tạo xung chùm điều khiển. 69
3.3.4. Khâu khuếch đại. 71
3.4. Sơ đồ mạch điều khiển. 73
3.4.1. Sơ đồ mạch điều khiển của Tiristor.(trang bên). hinh3.11 73
3.4.2. Nguyên lí hoạt động của mạch điều khiển: 74
3.5. Tính toán mạch điều khiển 74
3.5.1. Tính biến áp xung: 75
3.5.2. Tính tầng khuếch đại cuối cùng: 76
3.5.3. Chọn cổng AND: 77
3.5.4. Chọn tụ C3 và R9: 78
3.5.5. Tính chọn bộ tạo xung chùm: 78
3.5.6. Tính chọn tầng so sánh: 79
3.5.7. Tính chọn khâu đồng pha: 80
3.5.8. Tạo nguồn nuôi: 80
3.5.9. Tính toán máy biến áp nguồn nuôi và đồng pha: 81
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẠCH VÒNG KÍN THEO NGUYÊN LÝ TỐI ƯU MODULE. 87
4.1. Khái quát chung về điều khiển tối ưu module. 87
4.1.1. Sơ qua về phương pháp dùng bộ khuếch đại tổng: 87
4.1.2. Phương pháp điều khiển tối ưu module: 88
4.2. Mô hình hệ thống chỉnh lưu_động cơ đơn giản 88
4.2.1 Hàm truyền của động cơ một chiều kích từ độc lập: 89
4.2 2. Hàm truyền của bộ thyristor. 90
4.3. Nguyên lý điều khiển tối ưu modul. 91
4.4. Hệ thống điều khiển động cơ một chiều hai mạch vòng . 95
4.5. Cấu trúc cơ bản của hệ tự động điều chỉnh tối ưu module hai mạch vòng 95
4.6. Mô phỏng hệ thống động cơ một chiều. 97
KẾT LUẬN 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Tài liệu