Information
MỤC LỤC

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
PHẦN I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÓI NGHÈO 2

I/ Nghèo khổ về thu nhập 2
II/ Nghèo khổ của con người (nghèo khổ tổng hợp) 3
1. Khái niệm 3
2. Chỉ số đánh giá 3
III/ Đặc trưng của người nghèo và chiến lược xoá đói giảm nghèo 3
1. Đặc trưng của người nghèo 3
2. Chiến lược xoá đói giảm nghèo 4
3. Chỉ số đánh giá thành công trong giảm nghèo 4
PHẦN II - THỰC TRẠNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH LÀO CAI. 5
I/ Tổng quan chung về Lào Cai 5
1. Vị trí địa lý 5
2. Dân số - dân tộc 5
3. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai 6
II/ Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo ở Lào Cai 7
1. Thực trạng và nguyên nhân đói nghèo ở Lào Cai 7
a) Thực trạng nghèo đói ở Lào Cai 7
b) Nguyên nhân nghèo đói 9
2. Các chính sách xoá đói giảm nghèo đã và đang được thực hiện ở tỉnh Lào Cai 10
a) Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo 10
b) Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2006-2010 12
c) Chương trìng 135 giai đoạn 1, 2 14
d) Chương trình 134 22
III/ Đánh giá chung về xoá đói giảm nghèo ở Lào Cai 29
1. Kết quả đã đạt được 29
2. Những tồn tại khó khăn 30
3. Bài học kinh nghiệm 31
PHẦN III - GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở LÀO CAI ĐẾN NĂM 2020 33
I/ Định hướng và mục tiêu xoá đói giảm nghèo đến năm 2020 33
1. Định hướng xoá đói giảm nghèo ở lào Cai đến năm 2020: 33
2. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở Lào Cai đến năm 2020: 34
II/ Giải pháp tăng cường xoá đói giảm nghèo ở Lào Cai đến năm 2020 34
1. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 34
2. Thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở Lào Cai 39
3. Thúc đẩy thương mại cửa khẩu 40
4. Ngoài ra còn các giải pháp khác như 42
5. Bên cạnh đó tỉnh Lào Cai còn cho tiến hành thực hiện rất nhiều chiến lược để phối hợp và hỗ trợ cho công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, vi dụ như 42
PHẦN IV - ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 43
I/ Về quy hoạch 43
II/ Về cơ chế, chính sách 43
III/ Về đầu tư cơ sở hạ tầng 43
IV/ Về huy động và đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở miền núi 43

Tài liệu