[INFO]
Information

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM
I. VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIỆC LÀM

1. Khái niệm việc làm 3
2. Cơ cấu việc làm 4
3. Thất nghiệp và các hình thức thất nghiệp 6
3.1. Khái niệm thất nghiệp 6
3.2. Phân loại thất nghiệp 7
II. TẠO VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 8
1. Tạo việc làm 8
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho người lao động 9
2.1. Điều kiện tự nhiên 9
2.1.1. Vị trí địa lý: 9
2.1.2. Khí hậu 10
2.1.3. Đất đai, hầm mỏ, sông ngòi, núi non 10
2.2. Tăng trưởng kinh tế 11
2.3. Nhân tố về công nghệ, chính sách thu hút vốn đầu tư tạo việc làm 13
2.4. Tốc độ đô thị hóa 14
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2008 15
I. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2008 15
1. Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư 15
2. Chính sách về đào tạo nghề trong các doanh nghiệp 16
3. Tạo việc làm thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hội chợ việc làm 17
4. Phát triển đa dạng các thành phần kinh tế để thu hút lao động 18
5. Chính sách về giáo dục đào tạo của tỉnh 20
6. Giải quyết việc làm thông qua chương trình vay vốn giải quyết việc làm 23
II. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LÀM Ở VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2008 25
1. Thực trạng việc làm theo ngành kinh tế 25
3. Thực trạng việc làm theo khu vực kinh tế 28
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2008 30
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm 31
1.1. Điều kiện tự nhiên Vĩnh Phúc 31
1.1.1.. Vị trí địa lý: 31
1.1.2.. Tài nguyên thiên nhiên( đất, hầm mỏ, sông ngòi, núi non): 31
1.2. Tăng trưởng kinh tế 33
1.3. Nhân tố công nghệ, chính sách thu hút vốn đầu tư tạo việc làm 35
1.3.1. Tác động của khoa học công nghệ 35
1.3.2. Chính sách thu hút vốn đầu tư 36
1.4. Tốc độ đô thị hóa 38
2. Kết quả của giải quyết việc làm ở Vĩnh Phúc 39
3. Những tồn tại trong giải quyết việc làm ở Vĩnh Phúc 40
4. Những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại trong giải quyết việc làm thời gian qua 45
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2009-2010 50
I. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ NHỮNG DỰ BÁO VỀ CUNG LAO ĐỘNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu giải quyết việc làm của Vĩnh Phúc đến năm 2010 50
2. Dự báo về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đến năm 2010 51
II. CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2009-2010 53
1. Phát triển kinh tế xã hội nhằm ổn định việc làm và tạo thêm chỗ làm việc mới nhất là phát triển các vùng kinh tế trọng điểm như khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới. 53
2. Tập trung phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sát với thực tế, hỗ trợ học phí cho đào tạo nghề. 54
3. Giải quyết việc làm đối với lao động nơi có đất bị thu hồi 55
4. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tạo việc làm và phát triển thị trường lao động 55
5. Nhóm giải pháp về quản lý 55
KẾT LUẬN 56

Tài liệu