Information
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
DANH MỤC HÌNH VẼ vii
LỜI MỞ ĐẦU viii
CHƯƠNG I: TÍNH TẤT YẾU VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA 1

I. Khái niệm và nội dung của chuyển dịch cơ cấu lao động 1
1. Khái niệm chung 1
1.1. Nguồn lao động và lực lượng lao động 1
1.2. Cơ cấu lao động 2
1.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động 5
1.4. Cơ cấu lao động theo ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 7
2. Nội dung và các tiêu chí đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 8
2.1. Nội dung của chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 8
2.2. Các tiêu chí đánh giá sự chuyển dịch 10
II. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 14
1. Quá trình công nghiêp hóa, hiện đại hoá và những yêu cầu đặt ra cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 14
1.1. Nội dung của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 14
1.2 Yêu cầu về lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 16
2. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 16
III. Các yếu tố tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 19
1. Nhóm nhân tố về kinh tế xã hội 19
1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 19
1.3 Nhân tố đầu tư 19
1.4. Nhân tố thu nhập và di cư lao động giữa các khu vực 20
1.5 Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hóa 21
1.6. Sức hút của vùng kinh tế trọng điểm 22
2. Nhóm nhân tố phát triển nguồn nhân lực 23
2.1. Trình độ văn hóa chuyên môn kỹ thuật của người lao động 23
2.2. Quy mô dân số 23
2.3.Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 24
3. Hệ thống chính sách 24
IV. Kinh nghiệm của một số địa phương 25
1. Chuyển dịch cơ cấu lao động ở Vĩnh Phúc 25
2. Chuyển dịch cơ cấu lao động Đồng Nai 26
3. Bài học chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành cho các địa phương ở Việt Nam. 27
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2001- 2008 30
I. Khái quát chung về tình hình phát triển KTXH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001-2008 30
1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ 30
1.1. Điều kiện tự nhiên: 30
1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 31
2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2008 trong bối cảnh CNH-HĐH của tỉnh Phú Thọ. 34
2.1. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 34
2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 34
II. Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2001 – 2008 38
1. Thực trạng chuyển dịch theo ba nhóm ngành 38
1.1. Tỉ trọng lao động của các ngành trong nền kinh tế 38
1.2. Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế 42
1.3. Tương quan giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành 45
1.4. Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và cơ cấu lao động 47
2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động trong nội bộ ngành: 48
2.1. Ngành nông nghiệp 48
2.2. Ngành công nghiệp 50
2.3. Ngành dịch vụ 54
3. Đánh giá thực trạng và xu thế CDCCLĐ theo ngành 56
3.1. Thành quả đạt được 56
3.2. Hạn chế cần khắc phục 56
III. Đánh giá các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Phú Thọ. 57
1. Đánh giá các nhân tố tác động 57
1.1. Giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp 57
1.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 58
1.3.Hiệu quả tích cực của việc thực hiện các chính sách đầu tư 60
1.4. Quy mô,chất lượng lao động 61
2. Nguyên nhân của những hạn chế trên 62
2.1. Công tác xuất khẩu lao động còn nhiều hạn chế 62
2.2. Tốc độ đô thị hoá chậm 62
2.3. Công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập 64
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CNH -HĐH 66
I. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành của tỉnh đến năm 2015 66
1. Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2015 66
1.1. Quan điểm 66
1.2. Mục tiêu phát triển 67
2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của tỉnh 68
2.1. Định hướng phát triển các ngành kinh tế 68
2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 70
II. Các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động theo -ngành của tỉnh đến năm 2020 73
1. Nhóm giải pháp về kinh tế xã hội 73
1.1. Tăng cường đầu tư mở rộng quy mô các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 73
1.2. Phát triển các ngành thương mại dịch vụ 74
1.3. Nâng cao năng suất trong nông nghiệp 75
2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75
2.1. Xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề 75
2.2.Tăng cường cở sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề 77
2.3 .Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đổi mới nội dung chương trình đào tạo nghề 77
2.4. Gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người lao động 78
3.Tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động 79
KẾT LUẬN x
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xi
Tài liệu