Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

I. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1
1. Nguồn nhân lực 1
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2
3. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
4. Phân loại các hình thức đào tạo 4
4.1 Theo định hướng nội dung đào tạo 4
4.2 Theo mục đích của nội dung đào tạo 5
4.3 Theo cách thức tổ chức 5
4.4 Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo 6
4.5 Theo đối tượng học viên 6
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .8
1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 8
1.1 Phân tích doanh nghiệp 9
1.2 Phân tích tác nghiệp 10
1.3 Phân tích nhân viên 10
2. Xác định mục tiêu đào tạo 10
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 11
4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 11
4.1 Xây dựng chương trình đào tạo 11
4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo 12
4.2.1 Đào tạo trong công việc(O.J.T 12
4.2.2 Đào tạo ngoài công việc (Off.J.T 15
5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19
6. Dự tính chi phí đào tạo 19
7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 20
7.1 Phân tích thực nghiệm 20
7.2 Đánh giá những thay đổi của học viên 21
7.3 Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo 21
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CTY ĐIỆN LỰC 1

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 24
1. Tên, địa chỉ công ty 24
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 26
3. Khái quát tình hình SXKD của Công ty và đánh giá 28
3.2 Ngành nghề kinh doanh 28
3.3 Vốn và kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh 28
3.4 Đánh giá 29
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 31
1. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực 1 31
2. Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty
Điện lực 1 34
2.1 Xác định nhu cầu đào tạo của Công ty 34
2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 36
2.3 Xác định đối tượng đào tạo 37
2.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 39
2.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 42
2.6 Dự tính chi phí đào tạo 43
2.7 Đánh giá chương trình đào tạo 47
3. Đánh giá tổng hợp về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1 48
CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 51
1. Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 51
2. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2009 54
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 55
1. Hình thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo 55
2. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 56
2.1 Mục tiêu sản xuất và kinh doanh của Công ty 56
2.2 Tiến hành phân tích công việc chi tiết, khoa học 57
2.3 Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học chính xác 58
3. Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng 58
4. Chọn đối tượng đào tạo chính xác 60
5. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 60
6. Nâng cao chất lượng giáo viên và hoàn thiện chương trình giảng dạy 61
6.1 Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo viên 61
6.2 Hoàn thiện chương trình giảng dạy 62
7. Sử dụng có hiệu quả nhất nguồn kinh phí đào tạo 62
8. Nâng cao chương trình đánh giá hoạt động đào tạo 63
Tài liệu