Information
Mục lục

1. Mở đầu

1.1.Mục tiêu thực tập tốt nghiệp
1.2.Lịch sử hình thành và chức năng hoạt động
khách sạn Paramount
1.3.Hệ thống tổ chức và điều hành
1.4.Thị trường hoạt động…
1.5.Bộ phận sinh viên thực tập
2.Nội dung thực tập
2.1.Bộ phận 1: Nhà hàng
2.2.Bộ phận 2: Buồng
2.3.Bộ phận 3: Lễ tân
3.Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập
3.1.Thuận lợi
3.2.Khó khăn
4.Kiến nghị và kết luận
4.1.Kiến nghị
4.2.Kết luận.
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Tài liệu