Information
MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Lời mở đầu
Phần 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu

1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.4. Ý nghĩa của đề tài…
1.5. Phương pháp số liệu mảng
1.5.1. Định nghĩa về phương pháp phân tích số liệu mảng
1.5.2. Mô hình tổng quát của phương pháp phân tích số liệu mảng
1.5.2.1. Mô hình tác động cố định
1.5.2.2. Mô hình tác động ngẫu nhiên
1.5.3. Kiểm định Hausman
Phần 2: Phân tích thực trạng
2.1. Tổng quan tình hình hoạt động của các DN từ 2000 đến 2005………......11
2.2. Tình hình hoạt động của các DN theo KVKT từ năm 2000 đến năm 2005
2.2.1. Tình hình hoạt động của DNNN trong giai đoạn 2000 – 2005…….….13
2.2.1.1. Những thành tựu mà các DNNN đã đạt được trong giai đoạn từ năm
2000 đến nay
2.2.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong DNNN từ năm 2000 đến nay……14
2.2.2. Tình hình hoạt động của DNTN từ năm 2000 đến nay…
2.2.3. Tình hình hoạt động của DN FDI từ năm 2000 đến nay…
2.3. Mối quan hệ về hoạt động kinh doanh của các DN theo KVKT giai đoạn từ năm 2000 đến nay…
2.3.1. So sánh tỷ suất sử dụng vốn theo ngành của các KVKT…
2.3.2. So sánh lợi nhuận trên lao động theo KVKT…
2.3.3. So sánh mức trang bị vốn cho lao động theo KVKT……
3.1. Số liệu…
3.2. Mô hình sử dụng phương pháp phân tích số liệu mảng…
3.2.1. Mô hình tổng quát sử dụng phương pháp phân tích số liệu mảng…
3.2.2. So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh theo KVKT…
3.2.3. So sánh ảnh hưởng của lao động đến lợi nhuận của DN theo KVKT...37
3.2.4. So sánh hoạt động của các DN theo ngành trong nền kinh tế ………..38
Kết luận chung và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Tài liệu