Information
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.1. KHÁI NIỆM, SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.1.3 Vai trò của đẩt đai
1.1.4. Sự cần thiết phải cấp giâý chứng nhận quyền sử dụng đất đai.
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TRÌNH TỰ CỦA CÔNG TÁC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.2.1. Yêu cầu chung của công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ
1.2.2. Đối tượng kê khai đăng ký quyền sử dụng đất
1.2.3. Các đối tượng chịu trách nhiệm kê khai
1.2.4. Các loại đất phải kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.
1.2.5. Những trường hợp không được cấp GCNQSD đất
1.2.6. Những trường hợp được cấp GCNQSDĐ.
1.2.7. Thẩm quyền xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1.2.8. Các bước thực hiện cấp GCNQSDĐ.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. LỰC LƯỢNG THAM GIA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GCNQSDĐ
2.1.1. Tổ chức bộ máy đăng ký xã,phường.
2.1.2. Bộ máy xét duyệt, cấp GCNQSDĐ cấp Thị Xã.
2.2. CÔNG TÁC KÊ KHAI DĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT ĐƠN DĂNG KÝ Ở CẤP XÃ,PHƯỜNG.
2.2.1. Tổ chức kê khai đăng kí đất.
2.2.2. Xét đơn dăng ký tại Xã,Phường.
2.2.3. Công tác xét duyệt và cấp GCNQSDĐ của cấp Thị Xã
2.3.THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT Ở THỊ XÃ PHÚ YÊN.
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GCNQSDĐ
2.4.1. Những thành tựu đạt được.
2.4.2. Những tồn tại trong công tác cấp GCNQSDĐ
2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG ĐỊA PHƯƠNG.
3.1.Phương hướng và mục tiêu về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân.
3.2.Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3.2.1.Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.
3.2.2.Giải pháp về tổ chức cán bộ.
3.2.3. Hoàn thành hệ thống văn bản của Nhà nước về đất đai.
3.2.4. Giải pháp đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cấp GCNQSD đất.
3.2.5. Công tác thông tin tuyên truyền.
3.2.6.Một số giải pháp khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu