LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, vai trò của nhà nước pháp quyền càng ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh phát triển kinh tế, đi kèm theo là những tiến bộ của xã hội sẽ đạt được, đó là một nền dân chủ thực sự cho người dân trong xã hội. Việc thực hiện vai trò của mình trong tình hình nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng để nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có thể tồn tại, phải không ngừng nầng cao đời sống của người dân, có quan hệ với nhiều nước về mọi mặt nhưng vẫn đảm bảo giữ vững đường lối chính trị định hướng Xã hội chủ nghĩa. Bốn nguy cơ thất bại của cách mạng Việt Nam thì vai trò của nhà nước thể hiện rất rõ trong cả bốn nguy cơ, nhà nước trực tiếp cụ thể hoá con đường của Đảng thành thực tiễn áp dụng bằng những chính sách, kế hoạch của mình.
Trong bất kì thời đại nào trước đây, thì vấn đề nhà nước luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng bởi mỗi một quyết định của nó mà không phù hợp với tình hình khách quan thì có thể dẫn tới sự khủng hoảng thực sự về kinh tế, chính trị, văn hoá… Do đó, vấn đề nhà nước được Mác và Enghen nghiên cứu rất kĩ lưỡng, sau này đó là sự vận dụng và kế tiếp của Lê Nin trong sự nghiệp cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng trong tình hình cách mạng Việt Nam.
Nội dung của bài tiểu luận sẽ bàn đến các vấn đề sau đây:
Chương I, Lý luận về nhà nước pháp quyền. Chương này sẽ nêu các quan điểm trước Mác về nhà nước pháp quyền và quan điểm của triết học Mác-NêLin.
Chương II, Tư tưởng HCM về vấn đề nhà nước pháp quyền. Nêu ra tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước pháp quyền, đặc biệt là những quan điểm rất tiến bộ của người trong tình hình đất nước có vô vàn khó khăn và lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình thông qua hình thức bầu cử năm 1946.
Chương III. Vai trò của nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.