Information
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài “Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội”
Công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt nam khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta luôn đạt mức tăng trưởng khá, bộ mặt xã hội ngày càng thay da đổi thịt, quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, vị thế của Việt nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Ngoài ra, việc thực hiện chủ trương chính sách mở rộng quan hệ hợp tác theo nguyên tắc đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế - xã hội cũng tạo điều kiện cho các quan hệ kinh tế quốc tế của nước ta phát triển.
Góp phần vào thắng lợi ban đầu có ý nghĩa quan trọng này phải kể đến những đóng góp của ngành Hải quan. Là một ngành đặc thù với vai trò người gác cổng nền kinh tế Việt nam với thế giới, ngành Hải quan luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nói trên, chúng ta cũng không thể phủ nhận một thực tế khách quan đang còn tồn tại đó là vấn đề suy thoái đạo đức đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, nhân viên hải quan nói riêng. Một số hành vi tiêu cực, lạm dụng quyền hành để mưu cầu lợi ích riêng, làm giàu bất chính ở một bộ phận cán bộ, nhân viên hải quan đang là một cản trở lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ và là tác nhân gây nên sự giảm sút uy tín của ngành, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Trước tình hình đó, việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên hải quan là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Điều đó, đòi hỏi phải có các công trình đi sâu vào nghiên cứu về vấn đề chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan.
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức có một vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố có sức mạnh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
Đạo đức Hồ Chí Minh là nền đạo đức tích tụ nhiều giá trị đao đức của truyền thống dân tộc và nhân loại, trong đó có tư tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng đạo đức xã hội nước ta, một di sản văn hoá vô cùng quý báu, đã và đang là động lực tinh thần cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới hiện nay nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Để nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức của bản thân, cũng như góp phần vào việc giáo dục, quản lý cán bộ trong đơn vị, tôi đăng ký đề tài “Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội”
2. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu:
- Phân tích một số vấn đề chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan.
3. Cơ cấu của luận văn:
Luận văn gồm: Lời nói đầu, hai chương và phần kết luận
Chương I: Một số chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chương II: Thực trạng về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên Hải quan. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội.
Với vốn kiến thức còn hạn chế, luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Vì vậy, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nghiên cứu và các bạn đồng nghiệp giúp cho việc nghiên cứu vấn đề này được hoàn thiện hơn.
Tài liệu