Information

Mục lục
I/ĐẶT VẤN ĐỀ:

Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật phổ biến của mọi phương thức sản xuất .
Sự cần thiết vận dụng quy luật này vào quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
II/GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1.Nhận thức quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất
1.1.Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất .
1.2.Biểu hiện của mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất .
1.3.Sự cần thiết vận dụng quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam :
2.Tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.
2.1.Cơ cấu các thành phần kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ.
2.2.Tác động của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2.2.1.Tích cực
2.2.2.Hạn chế.
2.3.Tính tất yếu tồn tại các thành phần kinh tế
2.4.Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta.
III/KẾT LUẬN:
- Tóm lại quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam là một quá trình tất yếu
- ý nghĩa nghiên cứu đề tài : qua đề tài tìm được phương thức đổi mới đúng đắn phù hợp với sự phát triển của xã hội .
Tài liệu